WAŻNE TERMINY

przez | 4 marca 2021

17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.

 1. Należy wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacji i postępować zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.
  W trakcie tej operacji wypełniasz podanie.
 2. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza.

25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. godz. 15:00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół lub zmiany kolejności wybranych szkół. Ponowny wydruk i dostarczenie wniosku do nowo wybranej szkoły.

Dostarczenie do sekretariatu szkoły poniższych dokumentów.

 • świadectwa ukończenia gimnazjum (jeżeli nie złożono wcześniej);
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkoły podstawowej, o którym mowa w odrębnych przepisach. Powyższej zasady nie stosuje się do kandydata, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, na podstawie odrębnych przepisów,

Ponadto kandydat może dołączyć:

 • opinię publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • zaświadczenia właściwych komisji konkursowych o osiągnięciach kandydata.

Do 19 lipca 2021 (poniedziałek)

Weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz innych dokumentów kandydata.

22 lipca 2021 (czwartek) godz. 12.00

Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w budynku szkoły i na stronie internetowej szkoły).

Od 23 lipca 2021 r. godz. 9:00 do 30 lipca 2021 r.  (piątek), godz. 15:00

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:

 • oryginałów dokumentów: świadectwa (o ile przedtem nie dostarczono),  oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • druku „Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej”, dostępnego w macierzystym gimnazjum,
 • trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
 • karty zdrowia,
 • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie – tylko kandydaci do klas technikum,
 • podania do internatu – tylko dla uczniów ubiegających się o miejsce w szkolnym internacie.

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), do godz. 14:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza i kandydatów nieprzyjętych

Wszelkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.