PUNKTY

przez | 4 marca 2021

!! Sprawdź swoje możliwości podliczając wstępnie możliwe do osiągnięcia przez Ciebie punkty.!!

1. Maksymalnie 100 punktów możesz uzyskaćza wyniki egzaminu ósmoklasisty

0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

a) języka polskiego,

b) matematyki,

0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

2.  Maksymalnie 72 punkty uzyskasz za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie promocyjnym do klasy VII  – łącznie punkty za oceny z 4 przedmiotów:

a) w klasie humanistyczno–psychologicznej: historii, języka angielskiego,

b) w klasie humanistyczno-medialnej: historii, języka angielskiego,

c) w klasie politechnicznej: fizyki, informatyki

d) w klasie biologiczno – chemicznej: biologii, chemii

e) w klasie technik informatyk:  fizyki, informatyki

Punkty za poszczególne oceny:

OcenaIlość punktów
celujący18
bardzo dobry17
dobry14
dostateczny8
dopuszczający2

 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dodamy Ci 7 punktów.

4. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

a) za ocenę celującą po 35 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów

c) za ocenę dobrą po 25 punktów

d) za ocenę dostateczną po 15 punktów

e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów

Z języka obcego nowożytnego:

a) za ocenę celującą – 30 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów

c) za ocenę dobrą – 20 punktów

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów

4.  Maksymalnie 18 punktów dodatkowych możesz dostać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat. Przeliczanie na punkty poszczególnych osiągnięć:

1) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

3) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

4) Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Szczegółowy wykaz konkursów, które są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej znajdziesz w załączniku oraz na stronie www.kuratoriu.szczecin.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.