Punktacja po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Po szkole podstawowej

!! Sprawdź swoje możliwości podliczając wstępnie możliwe do osiągnięcia przez Ciebie punkty.!!

1. Maksymalnie 100 punktów możesz uzyskać za wyniki egzaminu ósmoklasisty

0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

a) języka polskiego,

b) matematyki,

0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

2. Maksymalnie 72 punkty uzyskasz za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwie promocyjnym do klasy VII - łącznie punkty za oceny z 4 przedmiotów:

a) w klasie humanistyczno–psychologiczno-medialnej: historii, języka angielskiego,

c) w klasie politechnicznej: fizyki, informatyki

d) w klasie biologiczno – chemicznej: biologii, chemii

e) w klasie technik informatyk: fizyki, informatyki

Punkty za poszczególne oceny:

Ocena Ilość punktów
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem dodamy Ci 7 punktów.

4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych możesz dostać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat:

  1. w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

  1. sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:

- tytuł finalisty dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,

- tytuł finalisty jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,

- tytuł laureata dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych  

   - 7 pkt,

- tytuł laureata jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

- tytuł finalisty dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych  

   - 5 pkt,

- tytuł finalisty jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,

  1. wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:

- na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,

- na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,

- na szczeblu województwa - 2 pkt,

- na szczeblu powiatu - 1 pkt,

  1. praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

Szczegółowy wykaz konkursów, które są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej znajdziesz na stronie www.kuratoriu.szczecin.pl w zakładce „Rekrutacja”.

 

2019  / 2020 - www.2lo.pl, szkola@2lo.pl, tel. 94 3523264, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,