Punktacja po GIMNAZJUM

Po gimnazjum

!! Sprawdź swoje możliwości podliczając wstępnie możliwe do osiągnięcia przez Ciebie punkty.!!

1. Maksymalnie 100 punktów możesz uzyskać za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii,

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

2. Maksymalnie 72 punkty uzyskasz za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyróżnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum - łącznie punkty za oceny z 4 przedmiotów:

a) w klasie humanistyczno-psychologiczno-medialnej: historii, języka angielskiego lub geografii,

b) w klasie politechnicznej: fizyki, informatyki

c) w klasie biologiczno – chemicznej: biologii, chemii

Punkty za poszczególne oceny:

Ocena Ilość punktów
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem dodamy Ci 7 punktów.

4. Maksymalnie 18 punktów dodatkowych możesz dostać za wpisane na świadectwo osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat:

  1. w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

  1. sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:

- tytuł finalisty dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,

- tytuł finalisty jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,

- tytuł laureata dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych  

   - 7 pkt,

- tytuł laureata jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

- tytuł finalisty dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych  

   - 5 pkt,

- tytuł finalisty jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,

  1. wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:

- na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,

- na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,

- na szczeblu województwa - 2 pkt,

- na szczeblu powiatu - 1 pkt,

  1. praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.

Szczegółowy wykaz konkursów, które są punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej znajdziesz na stronie www.kuratoriu.szczecin.pl w zakładce „Rekrutacja”.

2019  / 2020 - www.2lo.pl, szkola@2lo.pl, tel. 94 3523264, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,