Ważne terminy

WAŻNE TERMINY:

9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. godz. 15:00

Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.

 1. Należy wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacji postępować zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.
  W trakcie tej operacji wypełniasz podanie.
 2. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza.

21 czerwca godz. 8:00 - 25 czerwca (wtorek), godz. 15:00

Dostarczenie do sekretariatu szkoły poniższych dokumentów.

 • świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkoły podstawowej, o którym mowa w odrębnych przepisach. Powyższej zasady nie stosuje się do kandydata, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki, na podstawie odrębnych przepisów,

Ponadto kandydat może dołączyć:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • zaświadczenia właściwych komisji konkursowych o osiągnięciach kandydata.

5 lipca 2019 (piątek), godz. 12:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów (w budynku szkoły i na stronie internetowej szkoły).

10 lipca 2019 (wtorek), godz. 15:00

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie:

 •  dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie),
 • druku "Potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej", dostępnego w macierzystym gimnazjum,
 • trzech aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
 • karty zdrowia,
  • zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie – tylko kandydaci do klas technikum,
  • podania do internatu – tylko dla uczniów ubiegających się o miejsce w szkolnym internacie.

12 lipca 2019 r. (środa), do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza i kandydatów nieprzyjętych

Wszelkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.

 

2019  / 2020 - www.2lo.pl, szkola@2lo.pl, tel. 94 3523264, ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg,